รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ พร้อมสร้างศาลาการเรียนรู้ป่าชายเลน และปรับปรุงป้ายพันธุ์ไม้อนุรักษ์ในป่าชายเลน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จ.จันทบุรี
eton-news-gallery แกลเลอรี่

ช่วยเหลือปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งโรงเรียนและชุมชน

     รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ พร้อมสร้างศาลาการเรียนรู้ป่าชายเลน และปรับปรุงป้ายพันธุ์ไม้อนุรักษ์ในป่าชายเลน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ช่วยเหลือปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งสร้างป้ายทางเข้าโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยพอก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี