ETON GROUP ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือนร้อน จากมหาอุทกภัย
eton-news-gallery แกลเลอรี่

อีตั้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือนร้อน จากมหาอุทกภัย

อีตั้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพในทุกพื้นที่ของประเทศไทย